Tài trợ bởi vatgia.com

Khóa tập huấn tại Hà Nội
( 26/04/2021 )

“KHẨN TRƯƠNG THAY ĐỔI NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM DO TÁC ĐỘNG MỚI TỪ PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM (BAO GỒM NGHỊ ĐỊNH 21/2021/NĐ-CP)”

Khóa tập huấn tại Sài Gòn
( 26/03/2021 )

“TÁC ĐỘNG TỪ NGHỊ ĐỊNH 21/2021/NĐ-CP & YÊU CẦU THAY ĐỔI, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM CHO NGÂN HÀNG”

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng